İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu - E-Arşiv Uygulamaları (E-Arşiv Fatura, E-SMM)

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

1 Temmuz 2021 tarihinde sanal BA ve SANAL BS bildirim beyannamesi hayatımıza girecektir.

Bu nedenle ilgili tarihler itibari ile ( 1 Mayıs itibari ile e belge  iptal, ihtar, itiraz bilgi giriş , kabul, red işlemleri ayrı bir önem arz etmektedir.

Cezalı vergisel tarhiyatlarla karşı karşıya kalmamak için e belgelerin kesinlik kazandıktan sonra düzenlenmesi, iptal ve itiraz süreçlerinin 

karşı firma ile mutabık kalarak işlemlerin yürütülmesi süreç yönetimi açısından önemlidir.

İlgili klavuza aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

* * *

E-Arşiv Uygulamaları (E-Arşiv Fatura, E-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu (Tıklayınız)

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi